Το ΕΚΤ με ένα πλέγμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβάλλει στη βελτίωση της καινοτομικής και ψηφιακής ικανότητας επιχειρήσεων και οργανισμών, στην ωρίμανση και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών, στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής του οικοσυστήματος έρευνας & καινοτομίας.

Επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικοί και αναπτυξιακοί οργανισμοί έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύωσης, συμβουλευτικής καθοδήγησης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης.

 

 

Υπηρεσίες Δικτύωσης

Υπηρεσίες Δικτύωσης

Οι υπηρεσίες δικτύωσης αποσκοπούν στην υποστήριξη αιτημάτων σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών (επιχειρηματικών, ερευνητικών, τεχνολογικών κ.ά.) και επιμερίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

◾ Υπηρεσία αναζήτησης επιχειρηματικών συνεργασιών 

Παρέχεται στο πλαίσιο του Enterprise Europe Network και αφορά καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν διεθνείς τεχνολογικές ή/και επιχειρηματικές συνεργασίες για να διευρύνουν τις προοπτικές τους. Για αναζήτηση διεθνών συνεργασιών μέσω του Enterprise Europe Network δείτε εδώ.

Τα εγγεγραμμένα μέλη στην ψηφιακή πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για ανάπτυξη επιχειρηματικών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών συνεργασιών. Εγγραφείτε εδώ.

◾ Υπηρεσία εκδηλώσεων δικτύωσης και επιχειρηματικών αποστολών

Παρέχεται στο πλαίσιο του Enterprise Europe Network και αφορά την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και την υποστήριξη της συμμετοχής ελληνικών φορέων σε διεθνείς εκδηλώσεις και επιχειρηματικές συναντήσεις. Για επιχειρηματικές συναντήσεις και αποστολές δείτε περισσότερα εδώ.   

◾ Υπηρεσία υποστήριξης συμμετοχής σε κοινότητες και δίκτυα εξειδικευμένης γνώσης 

Στον τομέα της υγείας, παρέχεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και μονάδες υγείας η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα του EIT Health για δικτύωση και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Για το EIT Health δείτε περισσότερα εδώ

Στο πλαίσιο του EIT Health, το ΕΚΤ υλοποιεί το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα SymbIASIS που συνδέει startups με νοσοκομειακές κλινικές.

Μέσα από το Enterprise Europe Network και τη συμμετοχή των συμβούλων μας σε εξειδικευμένες ομάδες εργασίας και θεματικές ομάδες όπως αυτές για τη βιωσιμότητα ή την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, το scaling up των νεοφυών επιχειρήσεων, ή τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, σας παρέχουμε πρόσβαση σε αναφορές, οδηγούς με εξειδικευμένες πληροφορίες και εργαλεία.

Ως μέλη ευρωπαϊκών έργων και πρωτοβουλιών για την ανοικτή καινοτομία, την ισότητα των φύλων, την ανοικτή επιστήμη, σας παρέχουμε πρόσβαση στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από συγκεκριμένες θεματικές και πολιτικές της Ε.Ε. οι οποίες διέπουν τη συμμετοχή σας σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και δίκτυα. 

Το ΕΚΤ, ως μέλος του EDIH Smart Attica υπεύθυνο για τις υπηρεσίες δικτύωσης, αλλά και μέλος ευρωπαϊκών ομάδων και δικτύων μελέτης και βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας των EDIH (European Digital Innovation Hubs), πέρα από τη δικτύωση και την υποστήριξη της λήψης υπηρεσιών από τα EDIH, μπορεί να σας παρέχει πληροφορίες για τις εξελίξεις γύρω από τους κόμβους EDIH σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.   
 

 

 

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης έρχονται να υποστηρίξουν τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για έρευνα και καινοτομία, την εναρμόνιση με ευρωπαϊκές πολιτικές και πρωτοβουλίες, τη συμμετοχή σε σχετικά δίκτυα ειδικού σκοπού (Startup Europe, InnoAgora) καθώς και την ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, νέων τεχνολογιών.

◾ Υπηρεσία υποστήριξης πρόσβασης σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας  
Παρέχεται στο πλαίσιο του ρόλου του ΕΚΤ ως Εθνικού Σημείου Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη και αφορά ερευνητές, επιχειρήσεις, ερευνητικούς και αναπτυξιακούς οργανισμούς. Για τις δράσεις και υπηρεσίες του ΕΚΤ στον Ορίζοντα Ευρώπη, δείτε περισσότερα εδώ.  

◾ Υπηρεσίες εξειδικευμένης υποστήριξης   
Παρέχονται στα εγγεγραμμένα μέλη της ψηφιακής πλατφόρμας της Πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας και περιλαμβάνουν μεθόδους διαχείρισης της ψηφιακής καινοτομίας, εκπαιδευτικά σεμινάρια και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης. Εγγραφείτε εδώ.


◾ Υπηρεσία αυτοδιαγνωστικών εργαλείων  
Παρέχεται από εξειδικευμένους συμβούλους του ΕΚΤ. Με πιστοποιημένα εργαλεία και μεθοδολογίες εκτιμάται το επίπεδο ψηφιακής ικανότητας και καινοτομίας επιχειρήσεων και οργανισμών. Ακολουθεί στοχευμένη συμβουλευτική για την καλύτερη αξιοποίηση των αναγνωρισμένων δυνατοτήτων. Δείτε περισσότερα για την υπηρεσία αυτοδιαγνωστικών εργαλείων εδώ.

 

 

Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης

Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και εκπαίδευσης επιδιώκουν την παροχή ενημέρωσης περί χρηματοδοτικών εργαλείων, ιστοριών επιτυχίας, υποτροφιών και γενικότερα νέων ενδιαφέροντος της επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας καθώς και (συν)διοργάνωση εκδηλώσεων σε θέματα καινοτομίας, έρευνας, ψηφιακού μετασχηματισμού, δικτύωσης, επιχειρηματικής ανάπτυξης, ψηφιακών δεξιοτήτων. Επιμερίζονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

◾ Υπηρεσίες εκπαίδευσης  
Περιλαμβάνουν τη διοργάνωση εργαστηρίων, εκδηλώσεων, διμερών συναντήσεων με εμπειρογνώμονες, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της δημόσιας διοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, και καλύπτουν θέματα έρευνας, καινοτομίας, ψηφιακού μετασχηματισμού, δικτύωσης, επιχειρηματικής ανάπτυξης. Δείτε σχετικές εκδηλώσεις εδώ.

Στον τομέα της υγείας, παρέχεται σε φοιτητές/φοιτήτριες η δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα του EIT Health. Για το EIT Health δείτε εδώ.  

◾ Υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης  
Παρέχονται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Enterprise Europe Network, των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη, καθώς και της Πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας και καλύπτουν όλο το εύρος των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

 

Οι υπηρεσίες προς την ερευνητική & επιχειρηματική κοινότητα παρέχονται στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΚΤ σε κομβικά έργα & δίκτυα, όπως: Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, Συντονιστής Enterprise Europe Network Hellas, Εθνικός κόμβος EIT Health, υλοποίηση πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας, συμμετοχή στον κόμβο ψηφιακής καινοτομίας SmartAttica.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας! Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επιλέγοντας τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν.