Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, δικτύωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων καθώς και του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί, διαχρονικά, κεντρική δραστηριότητα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ενίσχυση του καινοτομικού δυναμικού και της ανταγωνιστικότητας των φορέων του εθνικού συστήματος καινοτομίας, η αξιοποίηση και ανάδειξη των εγχώριων ερευνητικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, και η σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, συναποτελούν τις στρατηγικές επιδιώξεις του οργανισμού. 

Το ΕΚΤ με ένα πλέγμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών αξιοποιεί τη σημαντική γνώση και τεχνογνωσία που έχει συσσωρευθεί και συμβάλλει στη βελτίωση της καινοτομικής και ψηφιακής ικανότητας επιχειρήσεων και οργανισμών, στην ωρίμανση και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα αρμόδια στελέχη του ΕΚΤ καταγράφουν συστηματικά τις ανάγκες των φορέων του συστήματος καινοτομίας, συμβουλεύονται βάσεις δεδομένων και δίκτυα εξειδικευμένης γνώσης. Αξιοποιούν εθνικές δράσεις και προγράμματα της ΕΕ για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας. Συνδυάζουν προγράμματα και δράσεις που ωφελούν τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καθιερώνουν καλές πρακτικές και ενημερώνουν για χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Οι υπηρεσίες προς την ερευνητική & επιχειρηματική κοινότητα παρέχονται στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΚΤ σε κομβικά έργα & δίκτυα, όπως: Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, Συντονιστής Enterprise Europe Network Hellas, Εθνικός κόμβος EIT Health, υλοποίηση πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας, συμμετοχή στον κόμβο ψηφιακής καινοτομίας SmartAttica.