Είσοδος

Ορίζοντας Ευρώπη: Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για Έρευνα & Καινοτομία

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη σύνδεση έρευνας και καινοτομίας και έχει ως βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας, την ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και την προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Στις 15 Μαρτίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο για τον Ορίζοντα Ευρώπη, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς για τη στόχευση των επενδύσεων κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια του προγράμματος. Το Σχέδιο διασφαλίζει ότι οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας κλιματικά ουδέτερης και πράσινης Ευρώπης, μιας Ευρώπης έτοιμης για την ψηφιακή εποχή και μιας οικονομίας στην υπηρεσία των ανθρώπων.

Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται τέσσερις στρατηγικοί προσανατολισμοί για τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος:

  • Προώθηση μιας ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας με την ανάληψη ηγετικού ρόλου στην ανάπτυξη βασικών ψηφιακών, γενικής εφαρμογής και αναδυόμενων τεχνολογιών, τομέων και αξιακών αλυσίδων
  • Αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων
  • Μετατροπή της Ευρώπης στην πρώτη κυκλική, κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη οικονομία που θα βασίζεται στις ψηφιακές τεχνολογίες
  • Δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής, ανοικτής και δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Οι προτεραιότητες που τίθενται στο στρατηγικό σχέδιο του Ορίζοντα Ευρώπη θα υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος εργασίας, το οποίο καθορίζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας μέσω θεματικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και θεμάτων. Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα δημοσιευθούν την άνοιξη του 2021 και θα παρουσιαστούν στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας στις 23-24 Ιουνίου 2021.


Εθνικά Σημεία Επαφής

Επίσημη ενημέρωση και υποστήριξη της συμμετοχής ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στο πρόγραμμα παρέχουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) τα οποία ορίζονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Το ΕΚΤ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, υποστηρίζει διαχρονικά οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.


Επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Bασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
Τηλ.: 210 2204920
E-mail: horizon2020@ekt.gr