Είσοδος

Oρίζοντας 2020: το πρόγραμμα της ΕΕ για Έρευνα & Καινοτομία

Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι: 

 • Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων. 
 • Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.
 • Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", υποστηρίζοντας τους ελληνικούς φορείς στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ακόλουθα προγράμματα του Ορίζοντα 2020:

Επιστημονική Αριστεία
- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)
- Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET)
- Δράσεις "Marie Skłodowska-Curie"
- Ερευνητικές υποδομές

Βιομηχανική Υπεροχή
- Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου
- Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)

Κοινωνικές Προκλήσεις
- Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία
- Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
- Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες

Οριζόντια Προγράμματα
- Η Επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία
- Έρευνα για πυρηνική ενέργεια στο πλαίσιο της συνθήκης Euratom


Προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020


Πανευρωπαϊκά Δίκτυα

Τα δίκτυα παρέχουν ενημερωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων, την εξεύρεση συνεργατών, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

 • Enterprise Europe Network-Hellas
  Το ΕΚΤ είναι ελληνικός κόμβος τoυ Enterprise Europe Network, το μεγαλύτερο δίκτυο για την υποστήριξη των μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών στην ΕΕ και στον κόσμο. 
   
 • OpenAIRE
  Το έργο υλοποιεί το πιλοτικό πρόγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πλέον την υποχρέωση να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε κάποια υποδομή ανοικτής πρόσβασης, ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους, μέσω του Διαδικτύου. Το ΕΚΤ είναι το Κέντρο Ανοικτής Πρόσβασης για τα ερευνητικά αποτελέσματα του 7ου ΠΠ στην Ελλάδα. 

Το ΕΚΤ συμμετέχει στα Πανευρωπαϊκά Δίκτυα Εθνικών Σημείων Επαφής για τα προγράμματα:


Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Ορίζοντα 2020

Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 καταγράφεται σε ειδικές εκθέσεις και μελέτες που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας.

Περισσότερες εκδόσεις ΕΚΤ για την ελληνική συμμετοχή στον Ορίζοντα 2020 και στο προηγούμενο 7ο ΠΠ είναι διαθέσιμες εδώ.


Οπτικοακουστικό Υλικό


Πρόσφατες Εκθέσεις-Μελέτες του Ορίζοντα 2020

Επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Bασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
τηλ.: 210 7273925
e-mail: horizon2020@ekt.gr